Algemene voorwaarden  

Artikel 1. Toepassing  

1.1 Deze overeenkomst (hierna: “Overeenkomst), bestaande uit deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna: “Bijzondere Voorwaarden”) is van toepassing op de verkoop van producten, namelijk hardware en software van HOUSE OF EXPERTS gevestigd te Avenue Melina Mercouri 7, 7000 Mons , alsook de levering van diensten van HOUSE OF EXPERTS aan de klant (hierna: “Klant”). De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan ons en niet van toepassing op de Overeenkomst. Door het aangaan van een Overeenkomst doet de Klant aldus integraal afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.  

Artikel 2. Aanbiedingen  
 
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Ze zijn gebaseerd op de bij de offerte verstrekte tekeningen en specificaties. De Overeenkomst komt tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering.  
 
Artikel 3. Voorwerp en uitvoering/levering  

3.1 Het concrete voorwerp van de Overeenkomst en de inhoud van de te leveren producten of diensten, zal door Partijen worden beschreven in de Bijzondere Voorwaarden.  

3.2 HOUSE OF EXPERTS levert alle redelijke inspanningen om de producten (zoals software of hardware) of diensten (zoals support) te leveren conform de overeengekomen specificaties en/of timings vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, doch zonder ter zake enige uitdrukkelijk of impliciete garantie- of resultaatsverbintenis aan te gaan.  

3.3 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de producten moeten geleverd worden.  

3.4 Tenzij schriftelijk anders bedongen, worden de leveringstermijnen slechts gegeven ten titel van inlichting. De Klant kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Dit geldt tevens in het bijzonder indien de Klant onvoldoende medewerking levert in de zin van artikel 3.7.  

3.5 Indien de levering de eventuele leveringstermijn zou overschrijden, heeft de Klant niet het recht om afname te weigeren.  

3.6 Wij behouden ons het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren, waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.  

3.7 De Klant verbindt zich ertoe alle informatie, bestanden, gegevens, teksten, inloggegevens, enz. die noodzakelijk zijn voor de levering van de producten of de diensten, binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst, aan te leveren aan HOUSE OF EXPERTS. De Klant verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn te antwoorden op alle vragen van HOUSE OF EXPERTS, alsook om alle bijkomend gevraagde informatie of feedback aan te leveren. HOUSE OF EXPERTS kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor enige vertraging in de overeengekomen levertijden van de levering ten gevolge van het stilzitten van de Klant.  

Artikel 4. Prijzen  

4.1 Al onze prijzen zijn netto, exclusief BTW voor levering of bedrijf berekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij hebben het recht onze prijzen te indexeren conform de toepasselijk regelgeving (mits wij U hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen), indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voortdoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.  

4.2 De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van meerwerken door HOUSE OF EXPERTS boven op de initieel voorziene prijs:  

- Een verzoek tot levering van bijkomende producten, diensten of andere eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die initieel niet voorzien waren in de Bijzondere Voorwaarden, of die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk kenbaar zijn gemaakt. HOUSE OF EXPERTS is overigens vrij om dergelijke verzoeken te weigeren.  
- Gebreken, aanpassingen of vernieuwingen in producten of diensten van derden die de werking van de producten of diensten verhinderen, die door HOUSE OF EXPERTS in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop HOUSE OF EXPERTS weinig of geen invloed kan uitoefenen.  
- Tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.  

Artikel 5. Intellectuele eigendom - licentiebepalingen  

5.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt begrepen, alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, tekening- en modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van de voormelde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.  

5.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op elk werk (zoals software) ontwikkeld door HOUSE OF EXPERTS, waaronder begrepen de bron- en objectcode, ontwerpen, visuele elementen, teksten en andere gebruikte methodieken, blijven uitsluitende eigendom van HOUSE OF EXPERTS. De Klant krijgt na volledige betaling van de factuur het niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrecht op de beschreven werken en dit in voorkomend geval enkel op één enkel systeem, en dit voor de duur van de Overeenkomst. Elk ander gebruik voor zichzelf of voor derden is ten strengste verboden. Voor elk ongeoorloofd gebruik is hij aansprakelijk. De vergoeding in ruil voor deze licentie is inbegrepen in de contractueel overeengekomen vergoeding.  

5.3 Tenzij in de mate dwingende wetgeving dit toelaat, mag de Klant geen enkel werk van HOUSE OF EXPERTS kopiëren, reproduceren, decompileren, wijzigen, vertalen, openbaar maken of zijn licentie overdragen, ongeacht de wijze waarop, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van HOUSE OF EXPERTS.   

5.4 Alhoewel alle werken waaronder software met de grootste zorg worden samengesteld, geeft HOUSE OF EXPERTS geen enkele waarborg over de inhoud van de werken omtrent de geschiktheid voor een bepaald doel of situatie tenzij anders vermeld.  

5.5 Bij niet betaling van eender welk verschuldigd bedrag of ingeval van inbreuk op diens contractuele verplichtingen door de Klant, behoudt HOUSE OF EXPERTS zich het recht voor de licentie in te trekken of te schorsen onverminderd het recht op schadevergoeding, mits een aangetekende ingebrekestelling. De Klant verliest het recht de licentie te gebruiken acht dagen na ontvangst van de aangetekende zending en dient alle kopieën die ze maakte terug te geven of te vernietigen, afhankelijk van de instructie van HOUSE OF EXPERTS.  

5.6 Onverminderd de overige verplichtingen of verbodsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is het is de Klant bovendien verboden om een van de volgende handelingen stellen met betrekking tot de werken of de ter beschikking gestelde producten:  

- De werken of producten te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch, terroristisch of haatdragend van aard is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert, of die anderszins in strijd is met toepasselijke wetgeving;  

- De werken of producten te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, wormen of soortgelijke malafide toepassingen bevat;  

- De werken of producten te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die de Intellectuele Eigendomsrechten, de bedrijfsgeheimen, de privacyrechten of andere rechten van eender wie schendt;  

- Op enigerlei wijze de privacy-vriendelijke instellingen van de werken of producten te proberen wijzigen.  

5.7 HOUSE OF EXPERTS behoudt zich in geval van inbreuk op bovenvermelde verplichtingen, het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging, de licentie in te trekken of op te schorten, of de toegang tot de werken voor de Klant te blokkeren, of de Overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en/of om alle bijkomende bijstand stop te zetten, onverminderd het recht op schadevergoeding en doorberekening van schadevergoeding geëist door leveranciers of houders van rechten op Intellectuele Eigendomsrechten.  

Artikel 6. Betaling  

6.1 Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Elke niet binnen de 8 dagen na ontvangst geprotesteerde factuur, wordt geacht definitief aanvaard te zijn.  

6.2 Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de factuurdatum tot ontvangst van de betaling nalatigheidsintresten verschuldigd zijn tegen een rentevoet die wordt bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, waarbij een aangevangen maand als een volledige maand zal gelden, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 EUR op het onbetaald gebleven bedrag, invorderings- en gerechtskosten niet inbegrepen. HOUSE OF EXPERTS behoudt zich het recht voor om, wanneer de Klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de Klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd.  

6.3 De koopsom of het resterend deel daarvan is in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien:  

- een (of meer) overeengekomen betalingstermijn(en) niet wordt (worden) nageleefd;  
- de Klant in staat van faillissement is geraakt, uitstel van betaling vraagt, een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of indien de meerderheid van de aandelen van de Klant wordt overgenomen door een derde;  
- de Klant overlijdt of, ingeval van een rechtspersoon, deze wordt ontbonden, dan wel het bedrijf van de Klant wordt geliquideerd.  

6.4 Ingeval van facturatie op naam van een rechtspersoon zijn de bestuurders samen met de rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling.  

6.5 De Klant verbindt zich ertoe HOUSE OF EXPERTS geïnformeerd te houden van iedere wijziging in diens juridische of financiële situatie voornamelijk bij wijzigingen in diens kredietsituatie verband houden met de aankoop bij HOUSE OF EXPERTS, alsook bij overdracht van cliënteel, geheel of deels, aan een derde of nog bij stopzetting van betaling, hetzij minnelijk of gerechtelijk.  

Artikel 7. Duur en beëindiging  

7.1 Tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een jaar en telkens voor dezelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst zonder motivering en eenzijdig opzeggen via een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de andere partij, ten laatste een maand voor het verstrijken van de lopende duurtijd.  

7.2 De opzegging door de Klant geeft geen recht op enige teruggave of vergoeding van reeds gedane betalingen.  

7.3 De Klant erkent dat de volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot de ontbinding van de Overeenkomst, tenzij HOUSE OF EXPERTS uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe HOUSE OF EXPERTS gerechtigd is:  

- de Klant is in staat van faillissement geraakt, vraagt uitstel van betaling, vraagt een gerechtelijke reorganisatie of de meerderheid van de aandelen van de Klant wordt overgenomen door een derde;  

- de Klant overlijdt of, ingeval van een rechtspersoon, wordt ontbonden/vereffend;  

- iedere inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst die de Klant niet remedieert binnen 15 dagen nadat de Klant door HOUSE OF EXPERTS schriftelijk aangemaand is hiertoe.  

7.4 Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opeisbare betalingsverbintenissen, afwijzingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid.  

Artikel 8. Klachten  

8.1 Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen en werken gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende een termijn van 8 dagen en tegen verborgen gebreken gedurende een termijn van 3 maanden volgend op de levering. Alle eventuele klachten terzake dienen, op straffe van verval, binnen de opgegeven termijnen te worden geformuleerd per aangetekende brief. Bij gebreke aan melding binnen de voormelde termijnen en vormen, worden de goederen en werken geacht te zijn aanvaard in de staat waarin zij zich bevinden.  

Artikel 9. Afwijzing van garanties  

9.1 Voor producten (zoals hardware en (cloud)software), welke door ons worden geleverd of ter beschikking gesteld, verlenen wij niet meer garantie dan deze aan ons verleend door de leverancier van die producten. Voor al het overige gaat HOUSE OF EXPERTS geen enkele resultaats- of garantieverbintenis aan.  

9.2 Zo HOUSE OF EXPERTS voor de levering en/of installatie van bepaalde producten alsook diensten een beroep doet op een derde, doet de Klant ten opzichte van HOUSE OF EXPERTS afstand van elk verhaal en van alle rechten en vorderingen uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat HOUSE OF EXPERTS aan de Klant die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdraagt die zij zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal, de werken of de diensten en dit overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en HOUSE OF EXPERTS.  

Artikel 10. Aansprakelijkheid  

10.1 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van HOUSE OF EXPERTS is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de werkelijke schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van zijn opzettelijke of zware fout, dan wel de opzettelijke fout van zijn aangestelden of uitvoeringsagenten, en wordt beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:  

(i) Ofwel de gefactureerde prijs van de producten of diensten (de twaalf laatste maandbedragen in geval van periodieke prijzen) die beweerdelijk de oorzaak is van de schade (min de bedragen die werden aangerekend voor standaardsoftware of pakketten van derden) dan wel van de hardware);  
(ii) Ofwel 10.000 EUR.  

10.2 HOUSE OF EXPERTS kan in geen geval aansprakelijk zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zelfs indien deze kon worden voorzien of indien HOUSE OF EXPERTS vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van deze schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: (i) derving van winst, omzet of inkomsten, zelfs indien deze het onmiddellijk gevolg is van het voorval dat aan de basis ligt van de schade; (ii) een stijging van administratie- of personeelskosten; (iii) een verhoging van algemene kosten; (iv) vorderingen van derden, (v) weglatingen of dubbelzinnigheden; (vi) verlies van of schade aan gegevens; (vii) verlies van zakelijke activiteiten, cliënteel (met inbegrip van schade aan de goede naam of het imago).  

10.3 Indien HOUSE OF EXPERTS gevraagd wordt om diensten te leveren met betrekking tot niet door HOUSE OF EXPERTS geïnstalleerde producten, zal HOUSE OF EXPERTS niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor tekortkomingen in die producten of die te wijten zijn aan de installatie, programmatie of voorheen geleverde diensten met betrekking tot die producten.  

10.4 Indien HOUSE OF EXPERTS door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, ongeacht of de Overmacht voorzienbaar was, is HOUSE OF EXPERTS in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is HOUSE OF EXPERTS in geval van blijvende overmacht, gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Voor de toepassing van deze bepaling, wordt onder “overmacht” begrepen, elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van HOUSE OF EXPERTS, die haar tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten, cyberaanvallen, enz.  

10.5 De Klant dient de ontwikkelde werken (zoals software op maat) of de ter beschikking gestelde producten (zoals hardware en cloud-omgevingen) te gebruiken overeenkomstig de instructies, handleidingen of andere documentatie die door HOUSE OF EXPERTS beschikbaar wordt gesteld, of die redelijkerwijs gangbaar of gebruikelijk is, en in elk geval zoals van een redelijk en zorgvuldige gebruiker mag verwacht worden. HOUSE OF EXPERTS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutieve gebruik van de werken of producten door de Klant, zoals maar niet beperkt tot, functionaliteitsgebreken als gevolg van niet door HOUSE OF EXPERTS toegestane aanpassingen aan de ontwikkelde werken of geleverde producten/diensten door of in opdracht van de Klant.  

10.6 De Klant dient in te staan voor de veiligheid van het systeem (toestellen, hard- en software) en zal hiertoe fysische kopieën nemen van de programma's en de gegevens, en deze afzonderlijk bewaren, zodat er geen verlies van data of andere gegevens mogelijk is en HOUSE OF EXPERTS hier dus ook niet voor instaat.  

10.7 Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens HOUSE OF EXPERTS vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.  

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud  

11.1 In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte producten slechts overgedragen aan de Klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, intresten, kosten en schadevergoeding. De voorschotten die eventueel werden gestort, blijven toegekend ten titel van vergoeding. Voor zover relevant, zijn de risico's echter ten laste van de klant vanaf de fysieke producten hetzij bij de Klant zijn geleverd, hetzij door de Klant werden opgehaald, hetzij door ons werden afgegeven aan de eerste vervoerder aangesteld door de Klant. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de Klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de verkochte producten en hun goede staat.  

11.2 In geval van niet-betaling van de facturen op de overeengekomen vervaldag kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. HOUSE OF EXPERTS is niet aansprakelijk voor de schade aan het goed veroorzaakt door de afbouw ervan. De kosten veroorzaakt door de afbouw zullen bovenop het samengetelde bedrag van de facturen worden aangerekend. De Klant mag rechtstreeks noch onrechtstreeks, het gehuurde of het gekochte product maar nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van zijn handelszaak betrekken.  

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  

12.1 Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van HOUSE OF EXPERTS.  

Artikel 13. Wijziging of aanvulling van deze voorwaarden  

13.1 Deze voorwaarden zullen geacht worden aan de Klant bekend te zijn en tussen ons en hem te zijn overeengekomen, zodra de Klant enig geschrift van ons heeft ontvangen, waarop deze voorwaarden zijn afgedrukt.  

Artikel 14. Varia  

14.1 De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van de Overeenkomst zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst  
English:


General conditions

Article 1. Application

1.1 This agreement (hereinafter: "Agreement), consisting of these general terms and conditions (hereinafter: "General Terms and Conditions") and any special conditions (hereinafter: "Special Terms and Conditions") applies to the sale of products, namely hardware and software of HOUSE OF EXPERTS located at Avenue Melina Mercouri 7, 7000 Mons, as well as the provision of services of HOUSE OF EXPERTS to the customer (hereinafter:  "Customer").). The general terms and conditions stated on the Customer's documents are not opposable to us and do not apply to the Agreement. By entering into an Agreement, the Customer thus fully waives his own general terms and conditions.

Article 2. Offers

 2.1 All offers are without obligation unless explicitly stated otherwise in writing. They are based on the drawings and specifications provided with the quotation. The Agreement is concluded after our written confirmation or at the start of execution.


 Article 3. Object and execution/delivery

3.1 The concrete object of the Agreement and the content of the products or services to be delivered will be described by the Parties in the Special Terms and Conditions.

3.2 HOUSE OF EXPERTS makes all reasonable efforts to deliver the products (such as software or hardware) or services (such as support) in accordance with the agreed specifications and/or timings stated in the Special Terms and Conditions, but without entering into any express or implicit warranty or result obligation in this regard.

3.3 Delivery time is understood to mean the period stipulated in the agreement within which the products must be delivered.

3.4 Unless otherwise stipulated in writing, the delivery periods are only given by way of information. The Customer cannot rely on this to obtain compensation. This also applies in particular if the Customer does not provide sufficient cooperation within the meaning of Article 3.7.

3.5 If the delivery should exceed the possible delivery period, the Customer does not have the right to refuse acceptance.

3.6 We reserve the right to deliver orders in parts, whereby the payment conditions described below also apply to each partial delivery.

3.7 The Customer undertakes to deliver all information, files, data, texts, login details, etc. that are necessary for the delivery of the products or services to HOUSE OF EXPERTS within a reasonable period after the conclusion of the Agreement. The Customer undertakes to respond to all questions from HOUSE OF EXPERTS within a reasonable period of time, as well as to provide any additional requested information or feedback. HOUSE OF EXPERTS can under no circumstances be responsible for any delay in the agreed delivery times of the delivery as a result of the Customer's inaction.

Article 4. Pricing

4.1 All our prices are net, exclusive of VAT before delivery or business, unless expressly agreed otherwise. We have the right to index our prices in accordance with the applicable regulations (provided that we inform you of this in advance in writing), if changes occur after the conclusion of the agreement in the price of energy, raw materials, in wages or in one of the other components of our cost price.

4.2 The following circumstances may lead to the charging of additional work by HOUSE OF EXPERTS on top of the initially foreseen price:

- A request for delivery of additional products, services or other requirements, wishes, preconditions or expectations that were not initially provided for in the Special Terms and Conditions, or that have not been made known, or not fully, or insufficiently clearly at the time of entering into the Agreement. HOUSE OF EXPERTS is also free to refuse such requests.
 - Defects, adjustments or innovations in products or services of third parties that prevent the operation of the products or services, that could not reasonably have been foreseen by HOUSE OF EXPERTS or on which HOUSE OF EXPERTS can exercise little or no influence.

 - Inadequate cooperation of the Customer in the execution of the Agreement.

Article 5. Intellectual property - license terms

5.1 Intellectual Property Rights include all acquired and future intellectual property rights, including, but not limited to, copyrights, trademarks, design and design rights, patents, know-how, trade secrets, all applications for the protection or registration of the aforementioned rights and all extensions and renewals thereof that exist anywhere in the world, and all other intellectual property rights that are established by applicable law.  protected.

5.2 The Intellectual Property Rights to any work (such as software) developed by HOUSE OF EXPERTS, including the source and object code, designs, visual elements, texts and other methodologies used, remain the exclusive property of HOUSE OF EXPERTS. After full payment of the invoice, the Customer receives the non-exclusive, worldwide, non-transferable and non-sublicensable right of use to the described works and this, where applicable, only on a single system, and this for the duration of the Agreement. Any other use for oneself or for third parties is strictly prohibited. He is liable for any unauthorized use. The fee in exchange for this license is included in the contractually agreed fee.

5.3 Unless permitted by mandatory law, the Client may not copy, reproduce, decompile, modify, translate, publish or transfer his license any work of HOUSE OF EXPERTS, regardless of the manner in which, without the prior written consent of HOUSE OF EXPERTS.

5.4 Although all works including software are compiled with the greatest care, HOUSE OF EXPERTS does not give any guarantee about the content of the works regarding the suitability for a particular purpose or situation unless otherwise stated.

5.5 In the event of non-payment of any amount due or in the event of breach of his contractual obligations by the Client, HOUSE OF EXPERTS reserves the right to withdraw or suspend the license without prejudice to the right to compensation, subject to a registered notice of default. The Customer loses the right to use the license eight days after receipt of the registered mail and must return or destroy all copies it made, depending on the instruction of HOUSE OF EXPERTS.

5.6 Without prejudice to the other obligations or prohibitions in these General Terms and Conditions, the Customer is also prohibited from taking any of the following actions with regard to the works or the products made available:

- Use the works or products to store or distribute content that is defamatory, libelous, threatening, abusive, vulgar, pornographic, terrorist or hateful in nature, or that promotes violence or discrimination against any group or individual, or that otherwise violates applicable law;

- Use the works or products to store or distribute content that contains malware, spyware, viruses, worms or similar rogue applications;

- Use the works or products to store or distribute content that violates the Intellectual Property Rights, trade secrets, privacy rights or other rights of anyone;

- In any way try to change the privacy-friendly settings of the works or products.

5.7 House of Experts reserves the right, in the event of a breach of the above-mentioned obligations, to withdraw or suspend the license without prior notice, or to block access to the works for the Client, or to consider the Agreement as dissolved by operation of law and/or to discontinue all additional assistance,  without prejudice to the right to compensation and passing on compensation claimed by suppliers or holders of intellectual property rights.

Article 6. Payment

6.1 Unless otherwise stipulated, all our invoices are payable within 30 days of the invoice date. Any invoice not protested within 8 days of receipt will be deemed to have been definitively accepted.

6.2 On any amount remaining unpaid on the due date, default interest will be due by operation of law and without prior notice from the date of invoice until receipt of the payment at an interest rate determined in accordance with the Act of 2 August 2002 on combating late payment in commercial transactions, whereby a month commenced will count as a full month,  as well as a fixed compensation of 10% with a minimum of 150 EUR on the unpaid amount, excluding collection and court costs. HOUSE OF EXPERTS reserves the right, if the Client fails to pay outstanding claims, to suspend all deliveries, service performance and obligations towards the Client until all accounts are cleared.

6.3 The purchase price or the remaining part thereof is in any case immediately due and payable if:

- one (or more) agreed payment term(s) is not (are) complied with;
 - the Customer has become bankrupt, requests a postponement of payment, has applied for a judicial reorganization or if the majority of the Customer's shares are taken over by a third party;

 - the Customer dies or, in the event of a legal entity, it is dissolved, or the Customer's company is liquidated.

6.4 In the event of invoicing in the name of a legal entity, the directors together with the legal entity are jointly and severally and indivisibly liable for payment.

6.5 The Client undertakes to keep HOUSE OF EXPERTS informed of any change in his legal or financial situation, especially in the event of changes in his credit situation related to the purchase from HOUSE OF EXPERTS, as well as in the event of transfer of clients, in whole or in part, to a third party or in the event of cessation of payment, whether amicable or judicial.

Article 7. Duration and termination

7.1 Unless otherwise agreed in the Special Terms and Conditions, the Agreement is entered into for one year and tacitly renewed for the same duration each time. Either Party may terminate the Agreement without justification and unilaterally by written or electronic notice to the other Party, at the latest one month before the expiry of the current duration.

7.2 The termination by the Customer does not entitle to any refund or compensation of payments already made.

7.3 The Customer acknowledges that the following circumstances give rise by operation of law to the dissolution of the Agreement, unless HOUSE OF EXPERTS expressly or tacitly waives this dissolution and pursues the execution of the Agreement, to which HOUSE OF EXPERTS is entitled:

- the Customer has become bankrupt, requests a postponement of payment, requests a judicial reorganization or the majority of the Customer's shares are taken over by a third party;

- the Customer dies or, in the case of a legal entity, is dissolved/liquidated;

- any breach of the provisions of the Agreement that the Customer does not remedy within 15 days after the Customer has been warned in writing by HOUSE OF EXPERTS to do so.

7.4 All parts of this Agreement that by their nature should survive termination shall survive termination, including, but not limited to, due and payable payment obligations, disclaimers of warranties and limitations of liability.

Article 8. Complaints

8.1 Unless another term has been agreed in writing, our goods and works are guaranteed against visible defects for a period of 8 days and against hidden defects for a period of 3 months following delivery. All possible complaints in this regard must, under penalty of forfeiture, be formulated within the specified periods by registered letter. In the absence of notification within the aforementioned periods and forms, the goods and works are deemed to have been accepted in the state in which they are located.

Article 9. Disclaimer of Warranties

9.1 For products (such as hardware and (cloud) software), which are supplied or made available by us, we do not provide more warranty than those granted to us by the supplier of those products. For everything else, HOUSE OF EXPERTS does not enter into any result or guarantee obligation.

9.2 If HOUSE OF EXPERTS calls on a third party for the delivery and/or installation of certain products as well as services, the Customer waives against HOUSE OF EXPERTS any recourse and of all rights and claims arising from the breach of contract of the third party. On the other hand, HOUSE OF EXPERTS transfers to the Client who accepts this, any recourse, all rights and claims that it may assert because of or with regard to the material, works or services and this in accordance with the conditions applicable to the agreement between the third party and HOUSE OF EXPERTS.

Article 10. Liability

10.1 The contractual and extra-contractual liability of HOUSE OF EXPERTS is in all cases limited to the compensation of the actual damage that is the immediate and direct result of his intentional or gross negligence, or the intentional fault of his appointees or agents, and is limited to the lowest of the following amounts:

(i) Either the invoiced price of the products or services (the last twelve monthly amounts in the case of periodic prices) that is allegedly the cause of the damage (minus the amounts charged for standard software or third-party packages) or of the hardware);
 (ii) Or 10,000 EUR.

10.2 HOUSE OF EXPERTS can under no circumstances be liable for compensation of immaterial, indirect or consequential damage, even if this could be foreseen or if HOUSE OF EXPERTS was informed in advance of the possibility of this damage, including but not limited to: (i) loss of profit, turnover or income, even if this is the immediate result of the incident that is at the basis of the damage; (ii) an increase in administrative or personnel costs; (iii) an increase in overheads; (iv) third-party claims, (v) omissions or ambiguities; (vi) loss of or damage to data; (vii) loss of business activities, clients (including damage to good name or image).

10.3 If HOUSE OF EXPERTS is asked to provide services with regard to products not installed by HOUSE OF EXPERTS, HOUSE OF EXPERTS cannot be held liable for shortcomings in those products or that are due to the installation, programming or previously provided services with regard to those products.

10.4 If HOUSE OF EXPERTS is prevented by force majeure of a permanent or temporary nature from executing or further executing the Agreement, regardless of whether the Force Majeure was foreseeable, HOUSE OF EXPERTS is in no way liable for this. Moreover, in the event of permanent force majeure, HOUSE OF EXPERTS is entitled, without any obligation to pay compensation, to terminate the Agreement in whole or in part by means of written notice without judicial intervention. For the purposes of this provision, "force majeure" means any event or circumstance beyond reasonable control and without fault on the part of HOUSE OF EXPERTS, which temporarily or permanently prevents it from (further) fulfilling its contractual obligations. Such events or circumstances include, but are not limited to: riots, wars, acts of terrorism; earthquakes, floods, fires and other natural disasters; sabotages; Strikes; epidemics or pandemics; interruptions and malfunctions of computer facilities, cyber-attacks, etc.

10.5 The Customer must use the developed works (such as software or size) or the products made available (such as hardware and cloud environments) in accordance with the instructions, manuals or other documentation made available by HOUSE OF EXPERTS, or that is reasonably customary, and in any case as may be expected from a reasonable and careful user. HOUSE OF EXPERTS is not liable for any damage resulting from the incorrect use of the works or products by the Customer, such as but not limited to, functionality defects as a result of adjustments not permitted by HOUSE OF EXPERTS to the developed works or products/services delivered by or on behalf of the Customer.

10.6 The Customer must guarantee the security of the system (devices, hardware and software) and will take physical copies of the programs and the data for this purpose, and keep them separately, so that no loss of data or other data is possible and HOUSE OF EXPERTS is therefore not responsible for this.

10.7 Any claim by the Client for damages against HOUSE OF EXPERTS shall lapse by operation of law if it has not been brought before the competent court within a period of one year after the facts on which the claim is based were known or could reasonably have been known by the Client.

Article 11. Retention

11.1 In all circumstances and contrary to Article 1583 of the Civil Code, ownership of the products sold will only be transferred to the Customer after full payment of the agreed price, taxes, interest, costs and compensation. Any advances paid shall continue to be granted by way of compensation. However, to the extent relevant, the risks are borne by the customer from the moment the physical products are either delivered to the Customer, collected by the Customer, or issued by us to the first carrier appointed by the Customer. The unreserved payment of part of an invoiced amount shall constitute acceptance of the invoice. The single collection or receipt without reservation by the Customer or his representative counts as irrevocable acceptance of the products sold and their good condition.

11.2 In the event of non-payment of the invoices on the agreed due date, we can immediately consider the agreement as dissolved by operation of law and without notice. HOUSE OF EXPERTS is not liable for the damage to the property caused by its dismantling. The costs caused by the dismantling will be charged on top of the aggregated amount of the invoices. The Customer may not, directly or indirectly, alienate, pledge, lend, sublet, have third parties use the rented or purchased product but not yet fully paid for material, or transfer all or part of his rental rights, nor may he involve it in the sale or transfer of his business.

Article 12. Applicable law and competent court

12.1 Only Belgian law applies to this Agreement. All disputes fall under the exclusive jurisdiction of the courts competent over the registered office of HOUSE OF EXPERTS.

Article 13. Modification or addition to these terms and conditions

13.1 These terms and conditions shall be deemed to be known to the Customer and to have been agreed between us and him, as soon as the Customer has received any writing from us, on which these terms and conditions have been printed.

Article 14. Various

14.1 The nullity, invalidity or unenforceability of any provision of the Agreement shall nevertheless retain its maximum permitted effect and shall not in any way affect the validity or enforceability of the remaining provisions of this Agreement.